Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 w Starogardzie Gdańskim
O nas

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 mieści się przy ul. Władysława Reymonta 7 w Starogardzie Gd. od 14 września 1974 r. Organem prowadzącym jest dla nas Gmina Miejska Starogard Gdański. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

     Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 -6 lat. W placówce funkcjonuje osiem grup przedszkolnych w tym cztery oddziały całodzienne ( 3- 4 i 5 latki) i cztery 5 godzinne ( 5 i 6 latki).

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6⁰⁰ - 16⁰⁰ przez 11 miesięcy w roku. W okresie wakacji przedszkole pracuje jeden miesiąc. W roku szkolnym 2013/2014 jest to lipiec.

  W skład Rady Pedagogicznej wchodzi 15 nauczycieli, w tym 14 z wyższym wykształceniem. Sześcioro nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego, sześcioro nauczycielek uzyskała stopień nauczyciela mianowanego, dwie nauczycielki ubiegają się o stopień stopień nauczyciela mianowanego oraz jedna nauczycielka odbywania stażu na awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

  Nasze grono pedagogiczne nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz warsztaty i szkolenia.

  Rodzice i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi dziecka. Właśnie te środowiska odpowiedzialne są za wprowadzenie go w świat ludzi dorosłych. Kontakty z rodzicami przynoszą efekt, gdy oparte są na: zaufaniu szczerości oraz gotowości do zmian. Pragniemy, aby rodzice i nauczyciele naszej placówki łączyli swoje siły w procesie dydaktyczno-wychowawczym, aby nasze działania wzajemnie się uzupełniały dla dobra dziecka.

Wobec rodziców pełnimy funkcje: opiekuńczą, doradczą, wspierającą działania wychowawcze.

W naszym przedszkolu organizujemy spotkania z rodzicami, podczas których, wspólnie omawiamy możliwości rozwojowe dziecka. Dzielimy się spostrzeżeniami i możliwością wspólnej pomocy dzieciom, bo one są dla nas najważniejsze.

Na życzenia rodziców organizujemy zajęcia dodatkowe:

 • Język angielski, 15 - 30 minutowe zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu . Naukę, a raczej osłuchanie z językiem prowadzi wykwalifikowany specjalista w formie zabaw. Zajęcia odbywają się we wszystkich grupach całodziennych.
 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne wspomagające rozwój dzieci
 • Zajęcia logopedyczne.

 

 • Kółko plastyczne dla dzieci najstarszych. Spotkania organizowane są raz w miesiącu w dni wolne od pracy. Zajęcia te prowadzone są dla chętnych dzieci.
 • Kółko wokalno - taneczne. Spotkania organizowane są w każdą drugą sobotę miesiąca.
 • Kółko teatralne. Spotkania organizowane są w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Pracę nauczycieli wspomagają specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda i nauczyciel prowadzący zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze (terapię pedagogiczną.

Ponadto:

 • Posiadamy Pomorski Certyfikat Jakości Edukacj . Jako placówka, której nadrzędnym celem jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój wybraliśmy do realizacji III standard – Przedszkole prowadzi obserwacje pedagogiczne służące poznaniu i zabezpieczeniu potrzeb rozwojowych dzieci. Nasza placówka ma wypracowane procedury i narzędzia pozyskiwania informacji o postępach i trudnościach w rozwoju dziecka, które modyfikujemy w miarę potrzeb. Mamy wypracowane spójne kryteria obserwacji pedagogicznej. Systematycznie analizujemy i dokumentujemy wyniki obserwacji. Informacje o postępach dziecka i trudnościach w rozwoju systematycznie dwa razy w ciągu roku przekazujemy rodzicom w formie pisemnej. Ta forma przekazu jest jasna, zrozumiała i rzetelna. Informacja dla rodziców w formie arkusza obserwacji zawiera pełny obraz postępów dziecka i wspiera działania wychowawcze rodziców oraz pomaga w podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej. Pozwala nam ukierunkować pracę wyrównawczą dziecka w domu oraz ujednolicić oddziaływania wychowawcze rodziców i nauczycieli. Na podstawie uzyskanych informacji na bieżąco wprowadzamy zmiany w procesie dydaktycznym a wyniki obserwacji wykorzystujemy do analizy efektów własnej pracy.
 • Cyklicznie redagujemy i wydajemy gazetkę „Przedszkolaczek”, która cieszy się zainteresowaniem ze strony dzieci i rodziców.. Celem gazetki jest: promowanie placówki w środowisku; prezentacja dodatkowych ofert przygotowanych dla przedszkolaków uczęszczających do przedszkola, informowanie rodziców o sprawach i wydarzeniach, jakie mają miejsce w przedszkolu, kształcenie sprawności manualnych, umiejętności logicznego myślenia u dzieci. Gazetkę wzbogacamy konkursami dla dzieci, zdjęciami, listami gratulacyjnymi.
 • Realizujemy Program „Przyjaciele Zippiego” jest to międzynarodowy program Partnership for children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Program nie koncentruje się na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
 • Organizujemy pomoc logopedyczną, zajęcia rytmiczno- umuzykalniające oraz konsultacje psychologiczno-pedagogiczne.
 • Prowadzimy pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla dzieci.
 • W ramach zajęć obowiązkowych realizujemy własne programy.
 • Zapewniamy dzieciom udział w spektaklach teatralnych, koncertach muzycznych oraz konkursach.
 • Szanujemy godność naszego wychowanka i zapewniamy dziecku troskliwą opiekę.

Budynek przedszkola jest wyremontowany, jasny i przestronny. Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają Ne realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Ogród przedszkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.