Basic informations:

POMORSKI PORTAL EDUKACYJNY

pomorze.edu.pl - Pierwszy Pomorski Portal Edukacyjny!


Text on your page:

may jul aug 30 2015 2016 2017 14 captures 7 feb 09 - 30 jul 16 close help zaloguj się | załóż konto zobacz inne powiaty! powiat starogardzki strona główna wiadomości wydarzenia kalendarz egzaminy ważne adresy szukam pracy wypoczynek !!! reklama w portalu edukacyjnym za 50% ceny przez 3 miesiące !!! !! pierwszy portal edukacyjny powiatu starogardzkiego !! o egzaminach reforma systemu edukacji, która dokonuje się w naszym kraju od 1999 roku, objęła również wprowadzenie nowego, spójnego i bardziej zobiektywizowanego systemu oceniania. wyodrębniono w nim dwa nurty: ocenianie wewnątrzszkolne oraz ocenianie zewnętrzne. między wprowadzonymi sposobami oceniania występują podobieństwa, ale i znaczące różnice. ocenianie wewnątrzszkolne prowadzone jest przez nauczycieli uczących uczniów w oparciu o opracowane przez nich wymagania wynikające z realizowanych przez nich programów nauczania. ocenianie to dotyczy oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  a jego ideą  jest wspieranie rozwoju ucznia. (więcej... ) ocenianie zewnętrzne prowadzone jest przez instytucje zewnętrzne wobec szkoły – centralną komisję egzaminacyjną i komisje okregowe w oparciu o ogólnopolskie wymagania egzaminacyjne zawarte w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów. standardy określone są  przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i ogłoszone w rozporządzeniach. ocenianie to jest aktem podsumowującym określony etap kształcenia. zasady oceniania zewnętrznego określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (dz.u. z 2004r. nr 199, poz.2046z późniejszymi zmianami). ocenianie zewnętrzne jest realizowane w ramach zewnętrznego systemu egzaminacyjnego, składającego się z następujących etapów: sprawdzianu w vi klasie szkoły podstawowej egzaminu gimnazjalnego w iii klasie gimnazjum egzaminu zawodowego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe egzaminu maturalnego, nowy system oceniania zewnętrznego, wprowadzany sukcesywnie od roku 2002, pozwala na zdiagnozowanie osiągnięć edukacyjnychczniów, ocenę jakości oddziaływań edukacyjnych szkoły oraz obiektywną i faktyczną porównywalność zaświadczeń, świadectw i dyplomów bez względu na miejsce ich wystawienia. istotą oceniania zewnętrznego jest to, że wszyscy zdający rozwiązują te same zadania przygotowane przez instytucje zewnętrzne względem szkoły (są to centralna komisja egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne), zadania te oceniają specjalnie przygotowani zewnętrzni egzaminatorzy (egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych) według ściśle określonych, jednolitych w całym kraju, kryteriów. w celu przygotowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych utworzona została centralna komisja egzaminacyjna z siedzibą w warszawie oraz 8 okręgowych komisji egzaminacyjnych. opracowała: elżbieta goźlińska źródło: centralna komisja egzaminacyjna copyright 2009 pomorze.edu.pl created by litchi group reklama | kontakt

Words density analysis:

Numbers of all words: 377

One word
zewnętrzne - 2.39% (9)
przez - 1.86% (7)
oceniania - 1.86% (7)
ocenianie - 1.86% (7)
jest - 1.59% (6)
edukacyjny - 1.33% (5)
spraw - 1.33% (5)
oraz - 1.06% (4)
system - 1.06% (4)
zewnętrznego - 1.06% (4)
szkoły - 1.06% (4)
przeprowadzania - 0.8% (3)
egzaminów - 0.8% (3)
komisja - 0.8% (3)
egzaminacyjna - 0.8% (3)
centralna - 0.8% (3)
ich - 0.8% (3)
egzaminu - 0.8% (3)
edukacyjnych - 0.8% (3)
egzaminacyjne - 0.8% (3)
uczniów - 0.8% (3)
powiat - 0.8% (3)
systemu - 0.8% (3)
się - 0.8% (3)
roku - 0.53% (2)
reklama - 0.53% (2)
klasie - 0.53% (2)
portal - 0.53% (2)
zawodowe - 0.53% (2)
starogardzki - 0.53% (2)
okręgowych - 0.53% (2)
komisji - 0.53% (2)
egzaminatorzy - 0.53% (2)
przygotowani - 0.53% (2)
zadania - 0.53% (2)
!!! - 0.53% (2)
2004r. - 0.53% (2)
jul - 0.53% (2)
oparciu - 0.53% (2)
komisje - 0.53% (2)
nich - 0.53% (2)
instytucje - 0.53% (2)
wymagania - 0.53% (2)
sprawdzianu - 0.53% (2)
są - 0.53% (2)
edukacji - 0.53% (2)
osiągnięć - 0.53% (2)
ale - 0.53% (2)
etap - 0.53% (2)
ministra - 0.53% (2)
określony - 0.53% (2)
kraju - 0.53% (2)

Two words phrases

komisja egzaminacyjna - 0.8% (3)
oceniania zewnętrznego - 0.8% (3)
ocenianie zewnętrzne - 0.8% (3)
okręgowych komisji - 0.53% (2)
przez instytucje - 0.53% (2)
przez nich - 0.53% (2)
ocenianie to - 0.53% (2)
osiągnięć edukacyjnych - 0.53% (2)
w oparciu - 0.53% (2)

Three words phrases

w oparciu o - 0.53% (2)
przez instytucje zewnętrzne - 0.53% (2)

Response informations:

URL:

starogard.edu.pl/egzams

Status Code:

200

Content Type:

text/html;charset=utf-8

Language:

pl

Ranking:

0.38 score from starogard.edu.pl for:starogard.edu.pl/egzams